Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN Jiskefet Platform

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het (mobiele) Platform genaamd Jiskefet die Jiskefet beschikbaar stelt aan Gebruikers om content te kunnen bekijken (hierna: ‘Platform’).

Het Platform wordt beheerd door TIMWOOF BV geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34202150 en Jiskefet, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33289005. Voor vragen over het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via het e-mailadres website@jiskefet.nl of postbus 14591,1001 LB Amsterdam.

1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform welke door Jiskefet is ontwikkeld in samenwerking met Tradecast B.V.

1.2
Door het gebruik van het Platform (waaronder mede wordt verstaan het mogelijk downloaden en de installatie daar van), gaat de gebruiker van het Platform (hierna: "Gebruiker") akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het Platform te waarborgen.

1.3
Deze Gebruiksvoorwaarden [evt. andere] en de privacyverklaring van Jiskefet zijn te raadplegen, downloaden en printen via website, zodat deze opgeslagen of geprint kunnen worden. De Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Jiskefet opvragen via de in dit document verstrekte contactgegevens.

1.4
Indien het Platform gebruik maakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betreffende derden van toepassing. Jiskefet is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden.

1.5
Als via het Platform kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden van de betreffende (promotionele) actie.

1.6
Jiskefet kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om de Gebruiksvoorwaarden eens in de zoveel tijd te bekijken.

2 Gebruiksrecht Platform

2.1
Om gebruik te kunnen maken van het Platform of de App, dient de Gebruiker het Platform te downloaden via het Apple App Store, Google Play store, de website te bezoeken, of het Platform via een online platform te downloaden of bekijken. Gebruiker is verplicht het Platform te downloaden en/of te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder vanwaar Gebruiker het Platform heeft gedownload en/of bezoekt. Het is mogelijk dat er ook nog voorwaarden van de aanbieder van het apparatuur, zoals een smartphone of tablet, waarmee de Gebruiker gebruik maakt van het Platform, van Gebruiker van toepassing zijn bij gebruik van het Platform.

2.2
Jiskefet verleent aan de Gebruiker vanaf het moment van registratie een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.3
De Gebruiker mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jiskefet. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.4
Jiskefet heeft te allen tijde het recht om het Platform aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van het Platform te ontzeggen door het gebruiksrecht te beëindigen, het gebruik van het Platform te beperken of de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Jiskefet zal de Gebruiker hierover op een passende wijze informeren.

2.5
Jiskefet spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

3 Aanmelding, registratie en gebruik van het Platform

3.1
De Gebruiker heeft de mogelijkheid zich te registreren via het Platform door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, kunnen benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van het Platform. Op de verwerking van persoonsgegevens via het Platform is het privacyverklaring van Jiskefet van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen in deze gegevens dient de Gebruiker de gegevens aan te passen in het Platform.

3.2
Het gebruik van het Platform is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

3.3
Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van het Platform de toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of dat hij/zij toestemming heeft van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

3.4
Het Platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet) verbindingen. Om van het Platform gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding

3.5
Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat het apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3.6
De Gebruiker staat er jegens Jiskefet voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Jiskefet en/of Tradecast B.V. dan wel derden c.q. daarmee geen rechten van Jiskefet en/of Tradecast B.V. dan wel derden worden geschaad.

3.7
De Gebruiker zal de naam en reputatie van Jiskefet te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van het Platform op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Jiskefet.

4 Plaatsen van content door Gebruiker

4.1
Indien de Gebruiker via het Platform informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aan kan leveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via het Platform geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart Jiskefet voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via het Platform.

4.2
Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via het Platform worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Jiskefet, zonder dat Jiskefet daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Jiskefet alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Jiskefet een exclusieve, onherroepbaar, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Jiskefet afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Jiskefet bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van het) Platform, waaronder de daarin opgenomen gegevens, de onderliggende software, afbeeldingen, teksten en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Jiskefet, dan wel haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jiskefet is het niet toegestaan enig onderdeel/inhoud van het Platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

5.2
Als naar het oordeel van Jiskefet aannemelijk is dat het Platform inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is Jiskefet gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Jiskefet gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van het Platform per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

6 Aansprakelijkheid

6.1
Het Platform is met de grootste zorg samengesteld. Jiskefet kan echter niet garanderen dat het Platform altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Jiskefet behoudt zich het recht voor het Platform (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

6.2
Jiskefet is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het apparatuur en verbindingen van Gebruiker daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het Platform danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het Platform en hieruit voortvloeiende schade.

6.3
Jiskefet is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via het Platform plaatsen of verschaffen. Jiskefet behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op het Platform worden geplaatst.

6.4
Jiskefet geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van het Platform dan wel de inhoud daarvan en Jiskefet is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van het Platform dan wel de inhoud daarvan.

6.5
De in dit artikel en deze Gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van Jiskefet gelden eveneens voor alle door Jiskefet ingeschakelde hulppersonen en derden.

6.6
De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jiskefet.

6.7
De Gebruiker vrijwaart Jiskefet voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van het Platform, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Jiskefet, een andere gebruiker van het Platform dan wel een derde. De Gebruiker zal Jiskefet alle schade en kosten vergoeden die Jiskefet als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

7 Privacy en cookies

7.1
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Jiskefet zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Jiskefet omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in de privacyverklaring.

7.2
Jiskefet gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden: a) om het Platform te laten functioneren, b) om de Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de verschillende functies binnen het Platform, c) om het Platform af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, d) om het Platform verder te ontwikkelen en te verbeteren, e) voor statistische doeleinden, f) om via het Platform aanbiedingen aan de Gebruiker te doen en voordelen te bieden die te maken hebben met de dienstverlening en producten van Jiskefet onder de voorwaarden dat de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven, g) om indien daartoe toestemming is gegeven, via het Platform zgn. (push)berichten te versturen met aanbiedingen, tips en voordelen.

8 Beëindiging gebruik van het Platform door Gebruiker

8.1
De Gebruiker kan het gebruik van het Platform op ieder gewenst moment beëindigen, door het Platform van zijn (mobiele) aooaraat te verwijderen of te deïnstalleren of het Platform niet meer te gebruiken.

9 Gebruik apparatuur en software van derden

9.1

Het gebruik van (mobiele) apparatuur en software van derden die benodigd kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van het Platform is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het Platform gebruikt wordt. 

10 Apple

10.1
In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur.

10.2  

Apple Inc. (hierna: ‘Apple’) is geen partij in de afspraken tussen Jiskefet en Gebruiker en is niet verantwoordelijk voor het Platform en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.Apple.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruikersvoorschriften voor op deze Gebruiksvoorwaarden.

10.3
Het gebruiksrecht in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van het Platform op de door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.

10.4
Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van het Platform.

10.5
Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

10.6
Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij a) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een ‘terrorist supporting country’ en b) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met ‘prohibited or restricted parties’.

10.7
Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Apple recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Jiskefet.

11 Google

11.1.
In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google Apparatuur en/of programmatuur:

11.2.
Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor het Platform en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.

11.3.
De licentie in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van het Platform op de door Google geautoriseerde randApparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.

11.4.
Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van het Platform.

11.5.
Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

11.6
Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.

11.7
Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in het Platform Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Jiskefet.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1
Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2
Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van het Platform zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Jiskefet is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 26 mei 2021.