Privacy policy

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op het Platform van Jiskefet uitgevoerd door Jiskefet B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 33289005 and TIMWOOF BV ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 34202150. In deze verklaring wordt omschreven welke Gegevens van het gebruik en Gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van het Platform van Jiskefet. Jiskefet streeft er naar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens. 

Definities
Gebruiker: de Bezoeker van het Platform die gebruik maakt van de diensten die Jiskefet. via het Platform levert en een account hiervoor aanmaakt.
Bezoeker: de Bezoeker van het Platform.
Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker welke Jiskefet verwerkt.
Platform: de online diensten van Jiskefet uitgevoerd door Tradecast & Jiskefet B.V.

Verwerking van Gegevens
Om een optimaal gebruik van het Platform te bieden verwerkt Jiskefet Gegevens van Gebruikers en Bezoekers van het Platform. Gegevens van Gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, opgegeven interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. 

Gegevens omtrent het gedrag op het Platform van Gebruikers en Bezoekers worden opgeslagen en verwerkt om inzicht te krijgen in het gedrag op het Platform en hierdoor het Platform beter af te stemmen op het gedrag van Bezoekers en Gebruikers. In het geval van Gegevens omtrent het gedrag van Bezoekers worden de Gegevens geanonimiseerd. 

Inzage en correctie van Gegevens
Gegevens van Gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar Gebruikers toegang tot hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van Gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: website@jiskefet.com met onderwerp “Verzoek vernietiging Gegevens” waarbij in de e-mail de betreffende Gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender.

De Gebruiker heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van Gegevens, in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat het account van de Gebruiker wordt opgeheven. Verzoek om het intrekken van toestemming kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar website@Jiskefet.com.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers ook het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun Gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien contact met een Verwerker van Gegevens een onbevredigende uitkomst heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor te benaderen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik van Cookies
Jiskefet maakt gebruik van cookies om het gebruik van het Platform te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de Gebruiker en/of Bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op het Platform te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen. 

U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

Websites/ webpagina’s van derden
Het Platform van Jiskefet kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Jiskefet niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken. 

Opslag Gegevens buiten de EU
Gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Beveiliging
Jiskefet besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de Gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

Insturen videobestand door geregistreerde Gebruikers
Door het insturen van een videobestand door de Gebruiker via het Platform worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Jiskefet, zonder dat Jiskefet daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Jiskefet alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de videobestand van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Jiskefet een exclusieve, onherroepbaar, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de videobestand. De Gebruiker doet hierbij jegens Jiskefet afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de videobestand van de Gebruiker, is Jiskefet bevoegd de videobestand onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

Wijzigingen
Jiskefet behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is derhalve raadzaam regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en klachten
Vragen en opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u richten aan website@jiskefet.nl met onderwerp “Privacy beleid Jiskefet platform” of door een brief te sturen naar adresgegevens onder vermelding van “Privacy beleid Jiskefet platform”.